MENU

Informacja o ochronie danych osobowych

Te Zasady Ochrony Danych Osobowych (dalej jako “Zasady”) opisują sposób pozyskiwania, wykorzystywania oraz przetwarzania danych osobowych uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.klenota.pl (dalej jako “strona internetowa”).

Podmiot zarządzający danymi:

KLENOTA s.r.o., z siedzibą w Czechach, Pradze, 110 00, ulica Bílkova 855/19.

NIP: 26286505

REGON: CZ26286505

zapisana w rejestrze firm Miejskiego sądu w Pradze, oddział C, paragraf 125957.

 

Dane kontaktowe podmiotu zarządzającego danymi:

adres pocztowy: Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1

numer telefonu: +420 603 219 313

e-mail: info@klenota.com

Ochrona danych osobowych jest bardzo ważna. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi Zasadami, które zawierają ważne informacje o przetwarzaniu danych i związanych z tym praw i obowiązków.

 

 1. Przepisy wstępne

1.1. Czym się kierujemy w przetwarzaniu danych?

Przy przetwarzaniu danych osobowych postępujemy zgodnie z czeskim prawem respektującym przepisy Unii Europejskiej wyrażone w ustawie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (EU) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej "rozporządzeniem") 480/2004 Coll., w sprawie części usług internetowych i zmian ustaw.

 

1.2. Czym są dane osobowe

Pod pojęciem danych osobowych rozumiane są wszystkie informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby fizycznej. Dane osobowe to w szczególności (ale nie wyłącznie):

 • dane identyfikujące, jak np.: imię, nazwisko, login, hasło;
 • dane kontaktowe,, jak np.: adres domowy (lub doręczenia), numer telefonu, adres email.

2. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

2.1. Jak pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe są dobrowolnie przekazywane przez klienta przy wytworzeniu zamówienia (lewentualnie poprzez formularz kontaktowy) lub przy założeniu konta użytkownika. Prosimy o informacje w razie jakichkolwiek zmian w danych osobowych.

 

2.2. Na jakiej podstawie i do jakich celów przetwarzane są dane osobowe?

 • Dane osobowe przekazane przy składaniu zamówienia możemy wykorzystać bez dodatkowej zgody klienta w celu zawarcia i wykonania umowy kupna - sprzedaży.

Ponadto możemy przetwarzać te dane zgodnie z naszymi ustawowymi obowiązkami (w szczególności z prowadzeniem rejestrów, archiwizacją dokumentów podatkowych, itp.) Oraz z naszym uzasadnionym interesem w celu ochrony naszych roszczeń prawnych.

 • Dane osobowe przekazane przy założeniu konta użytkownika możemy, bez dodatkowej zgody klienta, przetwarzać w celu umożliwienia dostępu, zarządzania i prowadzenia konta użytkownika.
 • Jesteśmy uprawnieni do korzystania z adresu mailowego klienta, bez jego dodatkowej zgody, w oparciu o nasz uzasadniony interes, do przesyłania informacji handlowych dotyczących towarów podobnych do zakupionych przez klienta. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości w każdym momencie.
 • Po uzyskaniu potwierdzenia od klienta na stronie internetowej, możemy przetwarzać wprowadzone dane osobowe, szczególnie podczas wypełniania zamówienia lub tworzenia konta użytkownika, w celu wysyłania wiadomości biznesowych i marketingu bezpośredniego, lub do innych celów, na które klient wyraził zgodę. Klienci mający poniżej 16 lat zobowiązani są posiadać zgodę opiekuna prawnego. W razie wątpliwości mamy prawo poprosić o potwierdzenie wieku.

Przetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek innym celu, niż ten, dla którego zostały pozyskane, jest możliwe jedynie po wyraźnym potwierdzeniu takiego życzenia przez klienta.

2.3. Jak długo przetrzymujemy dane?

Dane osobowe pozyskane w ramach zamówienia lub w celu rejestracji przetwarzamy jedynie w czasie wykonywania umowy, wypełniania zobowiązań i ewentualnych roszczeń prawnych. Po wyrażeniu przez klienta zgody na używanie adresu mailowego, w zgodności z poprzednim paragrafem, adres będzie wykorzystywany przez cały czas istnienia strony internetowej.

 

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie Twojej zgody (tj. Bez innych uzasadnionych przyczyn), możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Odwołanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie:

za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na nasz kontaktowy adres e-mail;

telefonicznie na nasz numer telefonu kontaktowego;

pisanie w formie listu wysłanego na nasz adres pocztowy;

w przypadku komunikacji biznesowej - w sposób podany w każdej wiadomości e-mail zawierającej wiadomość służbową (klikając link wylogowania).

 

3. Prawa klienta w związku z danymi osobowymi

3.1. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie na podstawie Twojej zgody (tj. Bez innych uzasadnionych przyczyn), możesz wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Odwołanie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie:

 • za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na nasz adres e-mail;
 • telefonicznie na nasz numer telefonu kontaktowego;
 • pisemnie w formie listu wysłanego na nasz adres pocztowy;
 • w przypadku komunikacji biznesowej - w sposób podany w każdej wiadomości e-mail zawierającej wiadomość reklamową (klikając na link rezygnacji).

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych mające miejsce przed wycofaniem zgody.

3.2. Prawo dostępu do danych osobowych

Klient ma prawo do informacji jak przetwarzane są jego dane osobowe. Klient ma prawo dostępu do tych danych, w szczególności do następujących informacji:

 • cel przetwarzania;
 • kategoria przetworzonych danych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostaną udostępnione;
 • czas przetrzymywania danych.

Na żądanie klienta dostarczymy kopię przetworzonych danych. W przypadku dodatkowych kopii możemy pobrać opłatę administracyjną nie przekraczającą kosztów ich wytworzenia i przekazania.

3.3. Prawo do zmiany danych

Jeśli twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, klient ma prawo zażądać natychmiastowej korekty, tj. Skorygowania niedokładnych danych i / lub uzupełnienia niekompletnych danych.

3.4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

W każdej chwili masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych, jeśli przetwarzamy je w celach marketingu bezpośredniego, w tym w zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. Po zgłoszeniu sprzeciwu nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach.

3.5. Prawo do usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym")

Klient ma prawo wymagać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli::

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
 • klient wycofał zgodę na przetwarzanie danych;
 • klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Jeśli nie ma podstaw prawnych do odmowy usunięcia danych, jesteśmy zobowiązani do spełnienia żądania klienta.

 

3.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Klient ma prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania twoich danych osobowych, jeśli:

 • klient zgłosi niepoprawność danych;
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a klient zażąda ograniczenia przetwarzania zamiast całkowitego usunięcia danych;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale klient żąda ich udostępnienia w celu weryfikacji prawnej;
 • klient sprzeciwia się przetwarzaniu danych.

Gdy przetwarzanie jest ograniczone, jesteśmy upoważnieni do przechowywania danych osobowych; Dalsze przetwarzanie jest możliwe tylko za zgodą lub z uzasadnionych powodów.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodu sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanie zostaje zatrzymane do czasu ustalenia, czy jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone ze względu na odmowę prawidłowości danych, podlega ono ograniczeniom, o ile weryfikowana jest dokładność danych.

 

3.7. Prawo do przenoszenia danych

Klient ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu przez komputer formacie oraz do przekazania go innemu administratorowi danych.

3.8. Jak można egzekwować swoje prawo do danych

Możesz ubiegać się o swoje prawa do prywatności za pomocą naszych danych kontaktowych. Wszystkie informacje i działania zostaną Państwu dostarczone bez zbędnej zwłoki. Pomożemy Ci najlepiej, aby chronić twoje dane osobowe. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z ugody, masz prawo skontaktować się z właściwymi władzami, w szczególności z Biurem Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/ ), które nadzoruje ochronę danych osobowych. Niniejsze postanowienie pozostaje bez uszczerbku dla twojego prawa do skontaktowania się z Biurem Ochrony Danych Osobowych bezpośrednio z Twoją skargą. Jeśli twoje miejsce zamieszkania, miejsce zatrudnienia lub miejsce domniemanego naruszenia danych osobowych znajduje się poza Polską w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, możesz skontaktować się z odpowiednim organem nadzorczym w tym państwie członkowskim.

4. Zarządzanie danymi i ich przetwarzanie

4.1. Jak zarządzamy danymi i jak je przetwarzamy?

Jesteśmy administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia. Podmioty przedtwarzające dane osobowe: Česká pošta, s. p., NIP: 47114983; Zásilkovna s. r. o., NIP: 28408306; PPL CZ s. r. o., NIP: 25194798; Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., NIP: 61329266; TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, NIP: 28202376; Simplia, s.r.o., NIP: 28486820.

Alternatywnie mogą zostać użyte inne procesory danych. O szczegółach odbiorców danych informujemy na podstawie zapytania. Dane osobowe i inne zebrane dane są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane osobowe będą przetwarzane elektronicznie w sposób zautomatyzowany lub drukowane w sposób niezautomatyzowany.

 

4.2. Komu przekazujemy Twoje dane osobowe?

W zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub innych zobowiązań, jesteśmy uprawnieni do przekazania Twoich danych osobowych innym podmiotom, takim jak przewoźnicy lub inne strony zaangażowane w realizację naszej umowy lub nasze zobowiązania. Nie przekazujemy żadnych danych osobowych żadnym innym podmiotom.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

5. Pliki cookies

5.1. Czym są pliki cookies (“ciasteczka”)

Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdego odwiedzającego do interfejsu internetowego, który umożliwia działanie interfejsu internetowego.

Pliki cookies interfejsu internetowego www.klenota.pl nie zbierają danych osobowych, pozwalają jedynie na prawidłowe działanie interfejsu internetowego.

 

5.2. Jakie pliki cookies i do jakich celów wykorzystuje je strona internetowa?

Strona wykorzystuje tymczasowe pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zakończeniu działania interfejsu internetowego. Korzysta również ze stałych plików cookies, które pozostają na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Pliki cookies korzystające z interfejsu internetowego są następujące:

 

 • własne pliki cookies– te pliki cookie są przypisane do domeny naszej witryny; Są to niezbędne pliki cookies i pliki cookie dotyczące wydajności, mogą być tymczasowe lub trwałe;
  • niezbędne pliki cookies– pozwalają na nawigację do interfejsu internetowego i korzystanie z podstawowych funkcji, nie identyfikują użytkownika osobiście i nie są związane z danymi osobowymi;
  • wydajnościowe pliki cookies– używane do analizy sposobu korzystania z interfejsu internetowego (liczba odwiedzin, czas spędzony na interfejsie internetowym itp.); dane uzyskane z tych plików cookies są anonimowe.

Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 22 maja 2018 r.

Pro pohodlný nákup a doručení do České republiky doporučujeme navštívit naši stránku v češtině.

Pre pohodlný nákup a doručenie na Slovensko odporúčame navštíviť našu stránku v slovenčine.

Aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas zakupów, rekomendujemy odwiedzenie naszej polskiej strony.

Für das beste, auf Ihren Standort zugeschnittene Einkaufserlebnis empfehlen wir Ihnen, unsere deutsche Website zu besuchen.

Pour une navigation optimale et adaptée à votre zone géographique, nous vous recommandons de consulter notre site Web français.

For the best shopping experience tailored to your location, we recommend visiting our English website.

For the best shopping experience tailored to your location, we recommend visiting our English website.