MENU

  Regulamin serwisu internetowego Klenota

  1. Wstęp

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się na stronie internetowej www.klenota.pl przez konsumentów, w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa.
  2. Serwis jest prowadzony przez: KLENOTA s.r.o. z siedzibą na ul. Bílkova 855/19, 110 00 Praga 1, wpisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Pradze, wydział C, pod numerem KRS 125957. Miejscem realizacji wszystkich umów i punktem odbioru osobistego jest KLENOTA, Bílkova 855/19, 110 00 Praga 1, Czechy.

  2. SŁOWNICZEK

  1. Umowa konsumencka - jest to umowa zawierana, zgodnie z przepisami kodekdu cywilnego, przez konsumenta z przedsiębiorcą (sprzedawcą).
  2. Konsument - osoba fizyczna nie prowadzącą działalności gospodarczej czy zawodowej albo w części przypadków wprawdzie prowadzącą taką działalność, ale gdy czynność przez niego podejmowana nie pozostaje w bezpośrednim związku z taką działalnością.
  3. Kupujący, który nie jest konsumentem - zgodnie z polskimi przepisami, konsumentem jest nabywca prywatny, który dokonuje zakupu do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Tym samym, przedsiębiorca będący osobą prywatną może być jednocześnie traktowany jak konsument, ale tylko wówczas, gdy nie dokonuje zakupów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

  3. ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

  1. Sklep Internetowy jest jednym z narzędzi komunikacji z Klientami, poprawnie wypełniony i przesłany formularz zakupu za pośrednictwem strony www.klenota.pl, stanowi wstęp do zawarcia umowy konsumenckiej. Faktyczne zawarcie umowy następuje w momencie wysłania towaru do kupującego. Do tego momentu kupujący ma prawo anulować umowę bez żadnych konsekwencji prawnych.
  2. eSklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta, że jego zamówienie zostało złożone w eSklepie.

  Prosimy Klientów o zwrócenie uwagi, że jest to pierwsze z dwóch potwierdzeń, które Klient otrzyma drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży z eSklepem, a dopiero drugie potwierdzenie o wysyłce staje się podstawą zawarcia umowy konsumenckiej.

  1. Zamówień można dokonywać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówienia przebiega w dni robocze.

  4. ZASADY ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Uprawnienie to Klient może zrealizować w ciągu 30 dni od otrzymania towaru. Informacja o odstąpieniu od umowy muszą być przekazane sprzedającemu przez telefon lub e-mail wraz z numerem porządkowym umowy kupna, datą zakupu i numerem konta do zwrotu pieniędzy.
  2. Kupujący wraz ze zwróconym towarem musi złożyć kopię dokumentu dostawy i faktury, jeżeli taka została wystawiona, oraz pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy z wybraną metodą zwrotu pieniędzy (przelew bankowy, przekazanie w gotówce lub w inny sposób) i krótką argumentacją. Spostrzeżenia te muszą również zawierać dane kontaktowe, telefon i adres e-mail Kupującego.
  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w wypadkach szczegółowo określonych w art.10 ust.3 z dnia 2 marca 2000 r. m.in w wypadku świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub zamówieniu ściśle związanym z jego osobą.
  4. Sprzedawca zwraca środki Nabywcy (w tym koszty dostawy), po przyjęciu informacji o odstąpieniu umowy (nie później niż 30 dni od otrzymania towaru) przez Kupującego, w ten sam sposób, w jaki otrzymał zapłatę, wysyła środki. Środki są przekazane na rachunek bankowy kupującego lub rachunek, z którego środki zostały wysłane w celu zapłaty zakupu. Jeśli nabywca w ciągu 10 dni od daty odstąpienia nie informuje sprzedawcy o zmianach, oznacza to, że Zamawiający niniejszym wyraża zgodę, pod warunkiem, że w tym wypadku nie ma żadnych dodatkowych kosztów, na poprzesłanie środków w ten sposób. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy, sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków Kupującemu przed tym niż Kupujący zwróci towar lub wykaże, że wysłał towar do sprzedawcy.
  5. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że jeżeli towar zwrócony przez Kupującego jest uszkodzony, zużyty lub częściowo zużyty, Sprzedawca nabywa prawa do odszkodowania poniesionych przez niego strat. Sprzedający ma prawo do jednostronnego roszczenia odszkodowawczego przeciwko Kupującemu, mam prawo do zwrotu ceny zakupu i kosztów dostawy.
  6. Wysyłając towar do zwrotu, Kupujący zobowiązany jest do zapakowania towaru w odpowiedni sposób, tak aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia. Za towar znacznie uszkodzony lub zniszczony w czasie transportu na skutek niewłaściwego zapakowania, nie będą zwrócone koszty nabycia i koszt dostawy.
  7. Koszt odesłania towaru do sprzedawcy w przypadku odstąpienia od umowy ponosi nabywca, nawet jeżeli towar nie może być zwrócony z powodu ich charakteru zwykłą drogą pocztową. Sprzedawca jest uprawniony do potrącenia realnych kosztów związanych ze zwrotem towaru odliczając je od ceny zakupu i koszty dostawy.
  8. Kupujący, który nie jest konsumentem, nie ma prawa odstąpić od umowy.

  5. DOSTAWA

  1. Klient może znaleźć ceny i informacje o dostarczycielach naszych towarów na stronie www.klenota.pl/dostawa. Przy złożeniu zamówienia klient ma prawo wybrać sposób dostawy.
  2. Termin dostawy to maksymalnie 14 dni roboczych (od momentu potwierdzenia nadania). W szczególnych wypadkach sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, informując o tym wcześniej Klienta.

  6. CENY I FORMY PŁATNOŚCI

  1. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT. Każda przesyłka zawiera fakturę VAT.
  2. Wszystkie ceny towarów, włącznie z cenami promocyjnymi, są aktualne i dostępne aż do momentu wyprzedania towaru.
  3. Sposoby płatności: za pobraniem, kartą i przelewem bankowym.

  7. REKLAMACJE

  1. Klientowi, który jest konsumentem przysługuje okres gwarancyjny 24 miesięcy.
  2. Gwarancja zakłada prawo do reklamowania wadliwego towaru, w którym wada powstała w ciągu okresu gwarancyjnego i była spowodowana zaniedbaniem ze strony producenta.
  3. Kupujący ma prawo wybrać jeden ze sposobów działania reklamacyjnego:
  • naprawa zepsutego towaru
  • atrakcyjna zniżka na zakupiony towar (jeżeli wada zostanie odkryta przed dokonaniem wpłaty)
  • Odstąpienie od umowy i zwrot kosztów
  1. Kupujący musi zawiadomić sprzedawcę o wyborze działania reklamacyjnego. Jeżeli wybierze naprawę wady, a ta okaże się niemożliwa, sprzedający poinformuje o możliwości dokonania innego wyboru.
  2. Kupujący nie ma prawa do reklamowania towaru w momencie gdy:
  • Upłyną okres gwarancyjny
  • Wady powstały w wyniku niewłaściwego użytkowania
  1. Wszystkie reklamacje rozpatrzane są i przesyłane na adres:

  KLENOTA - ID2203

  FROGMAN s.r.o.

  Główna 22

  59-921 Kopaczow

  Sprzedający ma obowiązek poinformować kupującego o czasie realizacji postępowania reklamacyjnego.

  1. Reklamowanie towaru jest możliwe tylko i wyłącznie z dokumentem zakupu (faktura VAT, paragon) .

  8. PROMOCJE I KUPONY

  1. Sprzedawca zapewnia różnego rodzaju zniżki (lojalnościowe, wzamian za polecenie znajomym, etc ..). Każdy rabat ma własne zasady korzystania.
  2. Jeżeli Klient będzie próbował użyć kuponu w sposób sprzeczny z zasadami, sprzedawca ma prawo nie uznać takiego kuponu. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany o nieprawidłowościach i zostanie mu zaproponowane inne rozwiązanie.
  3. Każdy kupon rabatowy można użyć tylko raz, za wyjątkiem kuponów, które mają zaznaczone w regulaminie korzystania możliwość wielokrotnego użycia.
  4. W przypadku, gdy wartość kuponu przewyższa wartość zakupu, różnica nie przechodzi na inny rabat i zostanie utracona.

  9. NEWSLETTER

  1. Klient ma możliwość zamówienia newslettera internetowego sklepu KLENOTA, dzięki czemu będzie na bieżąco ze wszystkimi nowinkami i promocjami. Zamawiający newsletter musi posiadać prawa do zarządzania pocztą elektroniczną, z której przyszło zamówienie.
  2. Klient może zrezygnować z newslettera w każdym momencie, bez żadnych konsekwencji.

  10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1.      Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klienta w związku z wysłaniem zamówienia, na potrzeby zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest Sklep internetowy www.klenota.pl z siedzibą przy Centrum złotników Praga, ul.Haštalská 760/27, 110 00 Praga 1, Czechy. Administrator zobowiązuje się do nie wykorzystywania danych osobowych Klienta, w celach innych niż wyżej wymienione, bez jego zgody.
  2.      Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i aktualizowania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wysłania zamówienia oraz zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Dane osobowe Klienta są przetwarzane na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

  11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Klientom w na stronie www.klenota.pl.
  2. Wszystkie założenia, które nie zostały zamieszczone w Regulaminie podlegają przepisom kodeksu cywilnego.