MENU

Regulamin serwisu internetowego Klenota

Niniejsze Ogólne Warunki Prowadzenia Działalności (zwane dalej "Warunkami ") mają zastosowanie do umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego KLENOTA, znajdującego się pod adresem internetowym www.klenota.pl (zwanym dalej "sklepem internetowym") pomiędzy firmą:

KLENOTA s.r.o., Bilkova 855/19, 110 00 Praga 1, zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym prowadzonym w Sądzie Miejskim w Pradze, sekcja C, Ustęp 125957, Identyfikator: 26286505, Identyfikator podatkowy: CZ26286505

numer telefonu: +420 603 219 313, e-mail: info@klenota.com

Adres kontaktowy: FROGMAN s.r.o. - 2203, ul. Stawowa 91, Cieszyn 43-400, Polska

jako sprzedawcą

a klientem jako kupującym.

1. Przepisy wstępne
2. Umowa kupna-sprzedaży
3. Cena
4. Warunki płatności
5. Warunki dostawy
6. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży
7. Prawo do reklamacji
8. Dodatkowe informacje dla konsumentów
9. Rejestracja na stronie internetowej
10. Ochrona praw autorskich, odpowiedzialność i korzystanie ze strony internetowej

1. Przepisy wstępne

1.1. Podsumowanie warunków

Umową kupna-sprzedaży zobowiązujemy się dostarczyć klientowi zamówiony towar, natomiast klient zobowiązuje się towar odebrać i zapłacić za niego cenę, widniejącą na stronie. W celu zawarcia z nami umowy klient dokonuje zamówienia na stronie i otrzymuje od nas jego potwierdzenie (artykuł 2). Informacje o cenach można znaleźć w artykule 3. Możliwe sposoby dostawy i płatności opisują artykuły 4 i 5. Informacje na temat możliwości odstąpienia od umowy po otrzymaniu towarów znajdują się w artykule 6. Skargi podlegają Polityce Reklamacyjnej sklepu.

1.2. Czy jest to umowa konsumencka?

Umowa konsumencka ma miejsce, gdy klient jest konsumentem, tzn. jeśli jest osobą fizyczną, kupującą towary poza firmą lub poza miejscem niezależnym od wykonywania swojego zawodu. W przeciwnym razie umowa konsumencka nie ma zastosowania, a ochrona konsumenta nie jest objęta przepisami prawa i niniejszymi warunkami.

1.3. Jakie są nasze wzajemne prawa i obowiązki?

Prawa i obowiązki reguluje umowa, na którą składają się:

 • Niniejsze Warunki, które określają nasze wzajemne prawa i obowiązki;
 • Polityka Reklamacyjna, zgodnie z którą będą rozpatrywane roszczenia wobec towarów;
 • Polityka Prywatności, która reguluje ochronę danych osobowych;
 • Warunki i instrukcje dotyczące strony internetowej, w szczególności przy zawieraniu umowy;
 • Zamówienie i jego przyjęcie z naszej strony,

W przypadkach nieregulowanych niniejszymi Warunkami, zastosowanie ma prawo krajowe oraz dyrektywy Unii Europejskiej.

1.4. W jaki sposób zaakceptować warunki umowy?

Składając zamówienie w sklepie internetowym klient potwierdza, że zapoznał się z tymi warunkami i wyraża na nie zgodę.

1.5. Co należy wiedzieć o zasadach naszego sklepu internetowego?

W przypadku, gdy dowolne postanowienie niniejszych Warunków umowy jest nieważne, nieskuteczne lub nie ma zastosowania (lub staje się takie), zamiast niego stosuje się postanowienie, które jest najbardziej zbliżone do niego. Nie ma to wpływu na ważność pozostałych przepisów.

Warunki mogą podlegać zmianom. Prawa i obowiązki dotyczące umów handlowych wchodzą w życie wraz z obowiązywaniem nowelizacji ustawy handlowej. Zmiana lub uzupełnienie warunków handlowych jest możliwe tylko w formie pisemnej.

2. Umowa kupna-sprzedaży

2.1. W jaki sposób zawrzeć umowę kupna-sprzedaży?

Aby zawrzeć umowę, należy złożyć zamówienie zgodnie z niniejszymi warunkami oraz otrzymać od nas jego potwierdzenie w formie mailowej. Należy pamiętać, że prezentacja towarów na stronie internetowej ma charakter informacyjny.

2.2. Jak złożyć zamówienie?

Zamówienie można złożyć za pośrednictwem strony internetowej (wypełniając formularz online) lub w inny sposób, na który zezwalamy zgodnie z informacjami umieszczonymi na stronie internetowej. Zamówienie musi zawierać wszystkie informacje określone w formularzu.

Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem formularza, klient otrzyma podsumowanie zamówienia, w tym jego ostateczną cenę (wraz z wszystkimi podatkami, cłami i opłatami). Podsumowanie pozwala na ostateczną zmianę danych wprowadzonych do formularza.

Aby sfinalizować zamówienie, należy nacisnąć przycisk "WYŚLIJ ZAMÓWIENIE". Klient potwierdza tym samym, że informacje podane w zamówieniu są poprawne i kompletne. Jeśli w danych pojawi się błąd, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny lub mailowy.

2.3. Czy można anulować lub zmienić złożone zamówienie?

Jeśli zamówienie nie zostało przez nas przyjęte do realizacji istnieje możliwość jego zmiany lub anulowania, w tym celu należy się z nami skontaktować mailowo lub telefonicznie. Wszystkie otrzymane przez nas zamówienia są wiążące. Późniejsze anulowanie lub zmiana zamówienia jest możliwa tylko po uzgodnieniu z nami. Jeśli zamówienie zostaje zmienione/anulowane na etapie, w którym zostały przez nas zamówione towary/usługi, od których realizacji nie możemy już odstąpić (więcej w punkcie 6), mamy prawo do potrącenia kosztów, które ponieśliśmy w związku z umową.

2.4. Jak dowiem się o tym, że zamówienie zostało przyjęte i umowa została zawarta?

Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia. Informacja o otrzymaniu przez nas zamówienia jest wysyłana automatycznie, ale nie dotyczy przyjęcia do realizacji.

Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta, gdy klient otrzyma od nas potwierdzenie przyjęcia do realizacji na adres e-mail podany w zamówieniu.

W innym wypadku umowa zostaje zawarta podczas odbioru zamówienia.

2.5. Czy można otrzymać umowę w formie tekstowej?

Dokumenty składające się na umowę zostaną przesłane do Państwa mailem lub na Państwa życzenie w formie drukowanej. Przesyłając umowę pocztą, możemy poprosić o pokrycie kosztów z tym związanych.

Dokumenty stanowiące umowę są archiwizowane w formie elektronicznej. Umowa nie jest dostępna dla stron trzecich.

3. Cena

3.1. Czy cena na stronie internetowej może się zmienić?

Jeśli cena towaru podana na stronie internetowej lub w trakcie zamówienia nie jest już aktualna, natychmiast powiadomimy Państwa o tym fakcie.

W przypadku wystąpienia oczywistego błędu technicznego z naszej strony podczas umieszczania ceny towarów na stronie internetowej lub podczas procesu składania zamówienia, nie jesteśmy zobowiązani do dostarczenia towarów w nieprawidłowej cenie.

3.2. Czy można łączyć rabaty?

Rabaty cenowe nie mogą być łączone, chyba że zostało to zaznaczone inaczej na stronie internetowej.

3.3. Ceny zostały przeliczone z koron czeskich, jak wyświetlają się na stronie?

Mogą pojawić się niewielkie różnice w cenie wyświetlanej na stronie pod produktem oraz w cenie widocznej na fakturze (różnice wynoszą kilka groszy). Ceny widoczne na stronie zostały zaokrąglone po przeliczeniu z koron czeskich. Na koniec zawsze zobaczą Państwo oraz zapłacą dokładną, niezaokrągloną kwotę.

4. Warunki płatności

4.1. Jakie rodzaje płatności akceptujemy?

Za zakupy można zapłacić w następujący sposób:

gotówką lub podczas odbioru osobistego;

kartą przez internet, przed dostawą lub odbiorem osobistym;

przelewem na nasz rachunek bankowym przed wysłaniem towaru (instrukcje zostaną przekazane w potwierdzeniu zamówienia);

bezgotówkowo poprzez PayPal, przed dostawą.

Wszelkie inne formy płatności i ewentualne opłaty związane z niektórymi formami płatności są wymienione na stronie internetowej.

4.2. Kiedy zapłacę za zamówienie?

W przypadku płatności gotówką płatności należy dokonać przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej przed dostawą towaru, płatność musi być dokonana w ciągu pięciu dni od otrzymania zamówienia, zamówienie zostanie uznane za zapłacone po zaksięgowaniu kwoty na naszym rachunku bankowym. Jeśli nie otrzymamy płatności w terminie, zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy.

4.3. Czy sklep może zażądać depozytu lub przedpłaty?

Tak, sklep internetowy ma prawo żądać zapłaty za zakupiony towar przed jego wysłaniem lub przekazaniem.

4.4. W jaki sposób wydajemy paragony w związku z elektroniczną dokumentacją sprzedaży oraz dokumentami podatkowymi?

Zgadzając się na te warunki, udzielają nam Państwo zgody na wystawianie paragonów zgodnie z ustawą nr 112/2016 Coll., o dokumentach sprzedaży, wraz z późniejszymi zmianami, oraz o dokumencie podatkowym w formie elektronicznej (zgodnie z ustawą nr 112/2016 Coll.) niezbędnym do wystawienia paragonu. Jesteśmy również zobowiązani do zarejestrowania otrzymanych przychodów w urzędzie podatkowym online, w przypadku awarii technicznej nie później niż do 48 godzin.

5. Warunki dostawy

5.1. Jak wysyłamy towar?

Informacje o sposobach dostawy znajdują się na naszej stronie internetowej. Konkretny sposób dostawy jest wybierany przez klienta przy składaniu zamówienia.

Podsumowanie zamówienia zawiera ostateczną cenę, która obejmuje również koszty wybranego sposobu dostawy.

5.2. Kiedy dostarczymy towar?

Czas dostawy towarów zawsze zależy od ich dostępności oraz od wybranego środka dostawy i płatności. Nie mamy wpływu na opóźnienia w dostawie wynikające z przyczyn zewnętrznych. Przy problemach z dostawą klient ma prawo kontaktować się z nami, a my podejmujemy kontakt z przewoźnikami.

Towary, które znajdują się w magazynie, wysyłane są zwykle w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia (w przypadku zamówień za pobraniem lub przy odbiorze osobistym) lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie (przy płatności bezgotówkowej). Towary niedostępne w magazynie są zazwyczaj dostarczane w ciągu 2 tygodni. W wyjątkowych przypadkach lub przy towarach wyrabianych na zamówienie czas dostawy może być dłuższy.

Dostawa towarów w rozumieniu zgodnym z powyższymi warunkami następuje, gdy klient odbierze zamówiony towar. Jeśli klient odmówi przyjęcia towaru bez podania przyczyny, nie jest to uważane za naruszenie obowiązku dostarczenia towarów lub odstąpienia od umowy z naszej strony.

Klient jest właścicielem towaru w chwili zapłacenia za niego pełnej kwoty.

5.3. Jak postępować przy odbiorze towarów?

Podczas przyjmowania towarów prosimy Państwa o sprawdzenie, czy opakowanie nie zostało naruszone. Jeśli zauważą Państwo jakiekolwiek braki, prosimy o natychmiastowe powiadomienie przewoźnika. Odmowa przyjęcia towaru z uszkodzonej przesyłki nie jest traktowana jako bezzasadna.

W momencie przyjęcia towarów (lub gdy klient był zobowiązany do przyjęcia towarów, ale nie zrobił tego z naruszeniem umowy), klient jest odpowiedzialny za przypadkowe zniszczenie, uszkodzenie lub utratę towarów.

5.4. Co się stanie jeśli nie odbierzesz towarów?

Jeżeli, z przyczyn wynikłych po stronie klienta, musimy dostarczać towar wielokrotnie lub w inny sposób, klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z taką dostawą.

Jeśli klient nie odbierze towaru w sposób nieuzasadniony, jesteśmy uprawnieni do zażądania zwrotu kosztów związanych z dostawą towarów i ich składowaniem, a także innych kosztów poniesionych przez nas w związku z brakiem odbioru towaru.

W przypadku płatności gotówką przy odbiorze towaru za pobraniem lub przy odbiorze osobistym, mamy również prawo odstąpienia od umowy.

6. Odstąpienie od umowy kupna-sprzedaży

6.1. W jaki sposób odstąpić od umowy?

Mogą Państwo odstąpić od umowy sprzedaży jako konsumenci w ciągu 60 dni od przyjęcia towaru bez podawania przyczyny; jeżeli dostawa jest podzielona na kilka części, przez dzień przyjęcia rozumie się dzień dostarczenia ostatniej dostawy. W okresie poprzedzającym Boże Narodzoenie (od 1.10. do 23.12.), okres zwrotów jest wydłużony do 100 dni. W celu odstąpienia od umowy należy wysłać zawiadomienie o odstąpieniu od umowy kupna-sprzedaży na nasz adres pocztowy wraz z towarem. Zawiadomić można nas również e-mailem, jednocześnie wysyłając towar na nasz adres pocztowy.

Należy pamiętać, że międzynarodowy certyfikat wysłany wraz z biżuterią jest częścią towaru, przy odstąpieniu od umowy należy zwrócić biżuterię wraz z certyfikatem.

6.2. Jakie są konsekwencje odstąpienia od umowy?

W przypadku odstąpienia od umowy umowa zostaje od razu anulowana w rozumieniu jak gdyby nie została nigdy zawarta.

Jeśli do towaru został dołączony prezent należy go zwrócić wraz ze zwracanym towarem.

6.3. Jak zwrócić zakupione towary?

Towary mają Państwo obowiązek zwrócić na nasz adres pocztowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia odstąpienia od umowy. Nie przyjmujemy paczek wysłanych za pobraniem.

W przesyłce powinny znajdować się:

 • kopia dowodu dostawy i faktura (jeśli została wydana) lub inne dokumenty potwierdzające zakup towarów;
 • pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
 • numer konta, na który otrzymają Państwo zwrot pieniędzy;
 • adres kontaktowy, numer telefonu i adres e-mail.

Niezłożenie któregokolwiek z powyższych dokumentów uniemożliwi wypowiedzenie umowy zgodnie z warunkami ustawowymi.

6.4. Kiedy otrzymam zwrot pieniędzy?

Zwrócimy wszystkie otrzymane środki w ciągu 14 dni od rozwiązania umowy. Prosimy jednak pamiętać, że nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu pieniędzy przed otrzymaniem towaru lub dowodu, że towar został do nas wysłany.

Oprócz kosztów zakupu mają Państwo również prawo do zwrotu kosztów dostawy. Jeśli jednak zdecydowali się Państwo na droższy sposób dostawy spośród oferowanych przez nas, zwrócimy koszt odpowiadający najtańszemu sposobowi dostarczenia towaru.

Zwrócimy pieniądze na konto, z którego zapłacili Państwo za zamówienie lub które podali Państwo w powiadomieniu o odstąpieniu od umowy.

Koszty związane z wysłaniem zwracanego towaru na nasz adres są ponoszone przez klienta, nawet jeśli towary z jakichkolwiek względów nie mogą być wysłane tradycyjną pocztą.

6.5. Co w przypadku uszkodzenia zwracanego towaru?

Podczas wysyłki prosimy o odpowiednie zapakowanie towaru, aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia.

Jeśli okaże się, że zwrócone towary są uszkodzone, niekompletne, zużyte lub częściowo zużyte, klient ponosi odpowiedzialność za utratę ich wartości.

6.6. Kiedy odstąpienie od umowy nie jest możliwe?

Od umowy nie można odstąpić, jeśli towar został wykonany na zamówienie klienta i dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, jak również, gdy towar jest zniszczony, niekompletny, zużyty lub w inny sposób uszkodzony oraz gdy był modyfikowany przez innego złotnika.

6.7. Kiedy sklep może się wycofać z umowy zakupu?

Zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

 • Nie otrzymaliśmy wpłaty za zakup lub nie został on przyjęty przez klienta;
 • Towar nie może być dostarczony z przyczyn obiektywnych (np. nie jest już przez nas wyrabiany, nie jesteśmy w stanie uzyskać konkretnego materiału, itp.);
 • Wykonanie staje się obiektywnie niemożliwe lub niezgodne z prawem.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z powyższych, niezwłocznie poinformujemy Państwa o wycofaniu umowy z naszej strony.

Jeśli pokryli już Państwo w całości lub w części koszty zakupu, płatność zostanie zwrócona na Państwa konto bankowe do 5 dni od otrzymania przez nas środków. W przypadku zwrotu płatności na kartę, czas ten może się wydłużyć o 2-3 dni, ewentualne opóźnienie powstaje zazwyczaj po stronie banku.

7. Prawo do reklamacji

Prawo do reklamacji klient posiada zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014. 827). Przy reklamacji towaru postępujemy zgodnie z naszą Polityką Reklamacyjną, udostępnioną na naszej stronie internetowej.

8. Dodatkowe informacje dla konsumentów

8.1. Jakie zezwolenia mamy na wykonywanie naszych działań?

Jesteśmy upoważnieni do sprzedaży towarów na podstawie licencji handlowej. Nasza działalność nie podlega żadnemu innemu zezwoleniu.

8.2. Jak obsługujemy reklamacje?

Obsługujemy wszelkie reklamacje za pośrednictwem naszego kontaktowego adresu e-mail. Mogą Państwo również skontaktować się z odpowiednim urzędem ds. Pozwoleń handlowych lub czeskim urzędem kontroli handlu.

8.3. Spór konsumencki

W przypadku skarg dotyczących zakupionych u nas towarów, które nie mogą zostać rozwiązane za porozumieniem stron, klient może skorzystać z platformy internetowej,  która została ustanowiona przez Komisję Europejską pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

9. Rejestracja na stronie internetowej

9.1. Jak zarejestrować się na stronie internetowej?

Rejestracja przebiega za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Na stronie internetowej utworzone zostaje konto użytkownika. Prosimy nie udostępniać informacji o swoim koncie osobom trzecim. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadużycie konta użytkownika przez osoby trzecie.

Informacje podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta, na którym podano fałszywe lub niekompletne informacje. W przypadku zmiany danych zalecamy natychmiastową ich edycję na koncie użytkownika.

9.2. Czym jest konto użytkownika?

Korzystając z konta użytkownika, mogą Państwo zamawiać towary, śledzić zamówienia i zarządzać swoimi danymi. Wszelkie inne funkcje konta użytkownika są dostępne na stronie internetowej.

9.3. Kiedy sklep ma prawo usunąć konto użytkownika?

Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta, jeśli narusza ono dobre obyczaje, obowiązujące przepisy prawa lub niniejsze warunki.

10. Ochrona praw autorskich, odpowiedzialność i korzystanie ze strony internetowej

10.1. Czy treść witryny jest chroniona prawem autorskim?

Treść stron internetowych (teksty, w tym warunki handlowe, zdjęcia, obrazy, logo, oprogramowanie i inne) jest chroniona prawami autorskimi lub prawami innych osób. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, reprodukować, dystrybuować ani wykorzystywać treści w jakimkolwiek celu bez naszej zgody lub zgody właściciela praw autorskich. W szczególności zabrania się korzystania i rozpowszechniania zdjęć i tekstów umieszczonych na stronie internetowej.

Nazwy i etykiety produktów, towarów, usług i firm mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli.

10.2. Odpowiedzialność i korzystanie ze strony internetowej.

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy wynikające z ingerencji w stronę internetową osób trzecich lub jej użytkowania w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Korzystając z interfejsu internetowego, nie wolno używać procedur, które mogą zakłócać działanie systemu lub przeciążać system.

W razie popełnienia przez użytkownika czynów nielegalnych lub nieetycznych podczas korzystania z witryny, jesteśmy upoważnieni do ograniczenia, zawieszenia lub przerwania dostępu do strony internetowej bez żadnej rekompensaty. W takim przypadku użytkownik jest również zobowiązany do zapłaty odszkodowania za straty powstałe w wyniku jego zachowania.

Należy pamiętać, że kliknięcie niektórych linków na stronie internetowej może przekierowywać do innych stron internetowych.

Warunki korzystania ze sklepu internetowego wchodzą w życie z dniem 22. 5. 2018.
Pro pohodlný nákup a doručení do České republiky doporučujeme navštívit naši stránku v češtině.

Pre pohodlný nákup a doručenie na Slovensko odporúčame navštíviť našu stránku v slovenčine.

Aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas zakupów, rekomendujemy odwiedzenie naszej polskiej strony.

Für das beste, auf Ihren Standort zugeschnittene Einkaufserlebnis empfehlen wir Ihnen, unsere deutsche Website zu besuchen.

Pour une navigation optimale et adaptée à votre zone géographique, nous vous recommandons de consulter notre site Web français.

For the best shopping experience, we recommend visiting our international website in English.