MENU

Ochrona danych osobowych

Te Zasady Ochrony Danych Osobowych (dalej jako “Zasady”) opisują sposób pozyskiwania, wykorzystywania oraz przetwarzania danych osobowych, uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.klenota.pl (dalej jako “strona internetowa”).

Podmiot zarządzający danymi:

KLENOTA s.r.o., z siedzibą w Czechach, ulica Bílkova 855/19, 110 00 Praga.

NIP: 26286505

REGON: CZ26286505

KLENOTA s.r.o. jest zapisana w rejestrze firm Sądu Miejskiego w Pradze, oddział C, paragraf 125957.

Dane kontaktowe podmiotu zarządzającego danymi:

adres pocztowy: Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1

numer telefonu: +420 603 219 313

e-mail: info@klenota.com

Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi Zasadami, które zawierają ważne informacje o przetwarzaniu danych i o związanych z tym prawach i obowiązkach.

1. Przepisy wstępne

1.1. Jakie przepisy prawne chronią dane osobowe?

Przy przetwarzaniu danych osobowych postępujemy zgodnie z czeskim prawem, respektującym przepisy Unii Europejskiej, wyrażone w ustawie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (EU) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz uchylające dyrektywę 95/46 / WE (zwaną dalej "rozporządzeniem") i Ustawę Nr. 480/2004 Sb. (Coll.), w sprawie świadczenia usług internetowych, wraz z późniejszymi zmianami.

1.2. Czym są dane osobowe

Pod pojęciem danych osobowych rozumiane są wszystkie informacje, które mogą posłużyć do identyfikacji osoby fizycznej. Dane osobowe to w szczególności (ale nie wyłącznie): dane identyfikujące, jak np. imię, nazwisko, login, hasło; dane kontaktowe, jak np. adres zamieszkania (lub korespondencyjny), numer telefonu, adres e-mail.

 

2. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych

2.1. Jak pozyskujemy dane osobowe?

Dane osobowe są dobrowolnie przekazywane przez klienta przy składaniu zamówienia (lub ewentualnie poprzez wypełnienia formularza kontaktowego) lub przy założeniu konta użytkownika. Prosimy o informacje w razie zmiany danych osobowych.

2.2. Na jakiej podstawie i do jakich celów wykorzystywane są dane osobowe?

 

 • Dane osobowe przekazane przy składaniu zamówienia możemy wykorzystać bez dodatkowej zgody klienta w celu zawarcia i wykonania umowy kupna - sprzedaży. Ponadto, możemy przetwarzać dane zgodnie z naszymi ustawowymi obowiązkami (w szczególności w związku z prowadzeniem rejestrów, archiwizacją dokumentów podatkowych, itp.) oraz w celu ochrony naszych roszczeń prawnych i w zgodzie z uzasadnionym dobrem firmy.
 • Dane osobowe przekazane przy założeniu konta użytkownika możemy - bez dodatkowej zgody klienta - przetwarzać w celu umożliwienia dostępu, zarządzania i prowadzenia konta użytkownika. Jesteśmy uprawnieni do korzystania z adresu mailowego klienta (bez jego dodatkowej zgody) w celu przesyłania informacji handlowych, dotyczących towarów podobnych do zakupionych przez niego. Klient ma prawo zrezygnować z otrzymywania wiadomości w dowolnym momencie.
 • Po uzyskaniu potwierdzenia od klienta na stronie internetowej, możemy przetwarzać wprowadzone dane osobowe, szczególnie podczas składania zamówienia lub tworzenia konta użytkownika, w celu wysyłania wiadomości biznesowych i marketingowych, lub do innych celów, na które klient wyraził zgodę. Klienci mający poniżej 16 lat zobowiązani są przedstawić zgodę opiekuna prawnego. W razie wątpliwości mamy prawo poprosić o potwierdzenie wieku.

Przetwarzanie danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego zostały pozyskane, jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody przez klienta.

 

2.3. Jak długo przechowujemy dane?

Dane osobowe pozyskane w ramach zamówienia lub w celu rejestracji przetwarzamy jedynie w czasie wykonywania umowy, wypełniania zobowiązań i ewentualnych roszczeń prawnych. Po wyrażeniu przez klienta zgody na używanie adresu mailowego w celach marketingowych, zgodnie z poprzednim paragrafem, adres będzie wykorzystywany przez cały czas istnienia strony internowej.

3. Prawa klienta w związku z danymi osobowymi

3.1. Prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie zgody klienta (tj. bez innych uzasadnionych przyczyn), klient może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w dowolnym momencie:

 • za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na nasz kontaktowy adres e-mail;
 • telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu kontaktowego;
 • pisemnie, w formie listu wysłanego na podany adres pocztowy;
 • w przypadku komunikacji biznesowej - w sposób podany w każdej wiadomości e-mail, zawierającej informacje biznesowe (klikając w podany link).

Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

3.2. Prawo dostępu do danych osobowych

Klient ma prawo do uzyskiwania informacji na temat sposobu przetwarzania jego danych osobowych. Posiada także prawo dostępu do tych danych, w szczególności do następujących informacji:

 • cel przetwarzania;
 • kategoria przetworzonych danych;
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostaną udostępnione;
 • czas przechowywania danych.

Na żądanie klienta dostarczymy kopię przetworzonych danych. W przypadku dodatkowych kopii możemy pobrać opłatę administracyjną, nieprzekraczającą kosztów ich wytworzenia i przekazania.

3.3. Prawo do zmiany danych

Jeśli dane osobowe są niepoprawne, nieaktualne lub niekompletne, klient ma prawo zażądać natychmiastowej korekty. W szczególności ma prawo do poprawienia nieprawidłowych danych i / lub uzupełnienia niekompletnych informacji.

3.4. Prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w ramach przetwarzania danych

W każdej chwili klient ma prawo wyrazić sprzeciw wobec określonych działań, związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych, zwłaszcza, jeśli są one przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego, w tym w systemie zautomatyzowanym. Po wyrażeniu sprzeciwu dane osobowe klient nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

3.5. Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym")

Klient ma prawo wymagać od nas usunięcia danych osobowych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zgromadzone lub przetworzone;
 • klient wycofał zgodę na przetwarzanie danych;
 • klient wyraził sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.

Jeśli nie ma podstaw prawnych do odmowy usunięcia danych, jesteśmy zobowiązani do spełnienia żądania klienta.

3.6. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Klient ma prawo poprosić o ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli:

 • zgłosił nieprawidłowości w danych;
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, a klient zażąda ograniczenia przetwarzania zamiast całkowitego usunięcia danych;
 • dane nie są już nam potrzebne z powodów, w których wcześniej zostały udostępnione i przetworzone, ale klient żąda ich udostępnienia w celu weryfikacji prawnej;
 • klient sprzeciwia się przetwarzaniu danych.

Gdy przetwarzanie jest ograniczone, jesteśmy upoważnieni do przechowywania danych osobowych; dalsze przetwarzanie jest możliwe tylko za zgodą klienta lub z prawnie uzasadnionych powodów.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone z powodu sprzeciwu klienta, zostaje ono zatrzymane do czasu ustalenia, czy jesteśmy zobowiązani do zastosowania się do sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone ze względu na występujące w nich nieprawidłowości, podlega ono ograniczeniom, o ile weryfikowana jest ich poprawność.

3.7. Prawo do przenoszenia danych

Klient ma prawo do uzyskania danych osobowych, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu cyfrowego formacie oraz do przekazania ich innemu administratorowi danych.

3.8. Możliwość egzekwowania swoich praw

Klient może ubiegać się o swoje prawa za pomocą naszych danych kontaktowych.

Wszystkie żądane informacje zostaną dostarczone bez zbędnej zwłoki do klienta. Naszym celem jest pomoc w ochronie danych osobowych. W przypadku niezadowolenia z wypełniania związanych z tym obowiązków, klient ma prawo skontaktować się z właściwymi organami, w szczególności z Biurem Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/), które nadzoruje ochronę danych osobowych. 

Niniejsze postanowienia pozostają w zgodzie z prawem do kontaktu z Biurem Ochrony Danych Osobowych. W przypadku, w którym miejsce zamieszkania, zatrudniania lub domniemanego naruszenia danych osobowych znajduje się poza Polską, w innym kraju członkowskim Unii Europejskiej, klient ma prawo skontaktować się z odpowiednim organem nadzorującym w tym państwie członkowskim.

 

4. Administrowanie danymi i ich przetwarzanie

4.1. W jaki sposób administrujemy danymi i jak je przetwarzamy?

Jesteśmy administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia. Podmioty przetwarzające dane osobowe: Česká pošta, s. p., NIP: 47114983; Zásilkovna s. r. o., NIP: 28408306; PPL CZ s. r. o., NIP: 25194798; Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., NIP: 61329266; TOPTRANS EU, a.s., organizační složka, NIP: 28202376; Simplia, s.r.o., NIP: 28486820.

W niektórych przypadkach dane mogą zostać udostępnione i przetworzone przez innych odbiorców. Informacje na ten temat udostępniamy klientom na podstawie ich zapytania.

Dane osobowe i inne zebrane dane są w pełni zabezpieczone przed niewłaściwym wykorzystaniem. Dane osobowe zebrane elektronicznie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, dane przekazane w sposób inny niż cyfrowy zostaną przetworzone w sposób niezautomatyzowany.

4.2. Komu przekazujemy dane osobowe?

W zakresie niezbędnym do realizacji umowy kupna lub innych zobowiązań, jesteśmy uprawnieni do przekazania danych osobowych klienta odpowiednim podmiotom, takim jak przewoźnicy lub inne strony zaangażowane w realizację usługi. Nie przekazujemy danych osobowych żadnym innym podmiotom.

Dane osobowe klientów nie są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej.

 

5. Pliki cookies

5.1. Czym są pliki cookies (“ciasteczka”)

Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym odwiedzającego witrynę internetową, które umożliwiają poprawne jej działanie.

Pliki cookies strony internetowej www.klenota.pl nie zbierają danych osobowych, pozwalają jedynie na prawidłowe działanie witryny.

5.2. Jakie pliki cookies i do jakich celów wykorzystuje strona internetowa?

Strona wykorzystuje tymczasowe pliki cookies, które są automatycznie usuwane po zamknięciu witryny. Korzysta również ze stałych plików cookies, które pozostają na urządzeniu odwiedzającego, dopóki nie zostaną przez niego usunięte.

Następujące pliki cookies są wykorzystywane przez witrynę:

własne pliki cookies - te pliki cookie są przypisane do domeny naszej witryny; są to niezbędne pliki cookies, odpowiadające za poprawne działanie i wydajność strony; mogą być tymczasowe lub stałe;

niezbędne pliki cookies - pozwalają na nawigację po stronie internetowej i korzystanie z podstawowych funkcji, nie identyfikują użytkownika i nie są związane z danymi osobowymi;

wydajnościowe pliki cookies - używane do analizy sposobu korzystania z witryny (liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie itp.); dane uzyskane z tych plików są anonimowe.

 

Niniejsze Zasady obowiązują od dnia 22 maja 2018 r.
Pro pohodlný nákup a doručení do České republiky doporučujeme navštívit naši stránku v češtině.

Pre pohodlný nákup a doručenie na Slovensko odporúčame navštíviť našu stránku v slovenčine.

Aby zapewnić Państwu jak największą wygodę podczas zakupów, rekomendujemy odwiedzenie naszej polskiej strony.

Für das beste, auf Ihren Standort zugeschnittene Einkaufserlebnis empfehlen wir Ihnen, unsere deutsche Website zu besuchen.

Pour une navigation optimale et adaptée à votre zone géographique, nous vous recommandons de consulter notre site Web français.

For the best shopping experience, we recommend visiting our international website in English.